Ważki Tychów

Pierwsza wzmianka o Tychach pochodzi z roku 1467 to jednak aż do lat 50 XX w. były niewielką liczącą około 13 tysięcy mieszkańców miejscowością leżącą pomiędzy lasami Murckowskimi i Kobiórskimi będącymi pozostałością dawniej Puszczy Pszczyńskiej. Wprawdzie istniał tu już od 1629 roku browar książęcy (obecnie Tyski), a od roku 1640 funkcjonowała huta Jaroszewska — to dopiero przyjęta przez Prezydium Rządu w dniu 4 października 1950 roku uchwała w sprawie rozbudowy miasta Tychy spowodowała gwałtowny jego rozwój. Rozwój ten był tak intensywny, że już w 1951 roku Tychy otrzymały prawa miejskie. W założeniach miasto, które praktycznie powstało od nowa miało stać się sypialnią dla pozostałych przemysłowych miast GOP. Plan nie do końca się udał i obecnie Tychy są 130–tysięcznym miastem z w pełni rozwiniętą infrastrukturą mieszkalną, komunikacyjną i przemysłową.

Opisując obecne środowisko przyrodnicze miasta najlepiej zacytować opracowanie zamieszczone w BIP Miasta Tychy pochodzące z opracowania — Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. data aktualizacji: 27 lutego 2013 r.
„Stopień rozpoznania flory i fauny na obszarze Tychów jest niekompletny. Szczegółowe badania prowadzono w rejonie Jeziora Paprocańskiego, na istniejących i postulowanych obszarach chronionych oraz w niektórych fragmentach doliny Mlecznej. Brak jest wiarygodnych danych na temat grzybów, mszaków i bezkręgowców. Ocenia się, że obszar miasta cechuje znaczna bioróżnorodność — zinwentaryzowano dotychczas stanowiska lub zaobserwowano 175 gatunków flory i fauny ściśle chronionych i 22 gatunki chronione częściowo, obejmujące: 33 gatunki roślin naczyniowych (22 ściśle chronione), jeden gatunek ryb ściśle chroniony, 14 gatunków płazów i 5 gatunków gadów (wszystkie ściśle chronione), 121 gatunków ptaków (111 ściśle chronionych) oraz 26 gatunków ssaków (21 ściśle chronionych). Głównym skupiskiem gatunków chronionych (roślin naczyniowych i zwierząt) jest Jezioro Paprocańskie i jego otoczenie. Rejon ten stanowi m.in. ważne miejsce rozrodu płazów i gadów oraz miejsce przystankowe dla ptaków wodno-błotnych. Istotne znaczenie ma także użytek ekologiczny Paprocany oraz kompleksy leśne. Z lasami i ich obrzeżem związane są liczne gatunki zwierząt, zwłaszcza duże ssaki, występujące w zwartych kompleksach Lasów Kobiórskich i Murckowskich. Inne rejony miasta cechują się mniejszą bioróżnorodnością. Stanowiska roślin chronionych, prócz rejonu Jeziora Paprocańskiego i użytków ekologicznych, odnotowano również w Lasach Murckowskich w Czułowie (oddz. leśne 160, 185 i 186) i Kobiórskich oraz w Jaroszowicach (dolina Mlecznej) i w Żwakowie. Ważną rolę pełnią mniejsze zbiorniki wodne &8212; zapadliskowe w Czułowie (liczne gatunki ryb i mięczaków), stawy w parkach miejskich (Suble i Północny), ogrodach działkowych (zbiornik na Potoku Browarnianym) oraz stawy hodowlane i inne zbiorniki w Czułowie, Mąkołowcu, Urbanowicach i Starych Tychach, stanowiące miejsca rozrodu płazów, a także główne cieki — Mleczna, Gostynia i Potok Tyski oraz niektóre odcinki ich dolin (ryby, owady, mięczaki, płazy i gady). Liczne gatunki zwierząt związane są ponadto z zadrzewieniami śródpolnymi i łąkowymi, ogrodami i parkami miejskimi oraz obiektami budowlanymi (m.in. chronione ptaki i nietoperze)”.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Tychów
   
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Tychy i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Staw Grabowiec
2. Zapadlisko w Czułowie
 
3. Osadniki KWK Murcki-Staszic
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(21 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      2,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      1, 3,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      3,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      2,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1, 2, 3,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      2, 3,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      2,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2, 3,
Husarz ciemny Anax parthenope
      2,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      3,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      2, 3,
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
      2,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 3,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      1,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      1,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 2, 3,