„Odonatrix” jest pismem poświęconym różnym aspektom badań nad ważkami w Polsce. Pismo zaczęło pojawiać się z inicjatywy Pawła Buczyńskiego. Pierwszy numer ukazał się w 2005 roku. Zamiarem Redakcji było umożliwienie publikacji danych faunistycznych i zorganizowanie badaczy amatorsko zajmujących się ważkami. Opublikowanie kolejnych 11 tomów, spełniło tę rolę. Grupa osób publikujących znacznie się powiększyła. Od kilkunastu lat aktywnie działa w Polsce Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Regularnie organizowane są spotkania seminaryjno-terenowe — odbyło się już 13 kolejnych Sympozjów Odonatologicznych w różnych miejscach Polski.

Prace publikowane w „Odonatrix” przyczyniły się do powstania opublikowanego w 2009 roku „Atlasu rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce”. Będą wykorzystywane również w kolejnej zapowiadanej monografii „Ważki (Odonata) Polski”. Zamiarem nowej Redakcji jest, poza utrzymaniem dotychczasowego charakteru pisma, umożliwienie opublikowania gromadzonych danych jak najszerszemu gronu osób zajmujących się zawodowo lub amatorsko ważkami. Od 2016 roku umożliwiamy publikowanie nie tylko artykułów i notatek, ale również zestawień danych odontologicznych.

Nazwa biuletynu, łaciński neologizm rodzaju żeńskiego, nawiązuje do łacińskiej nazwy ważek (Odonata) i macierzy (matrix) — ważnego pojęcia matematycznego. Do 2015 roku pismo ukazywało się dwa razy w roku, każdy z tomów (roczników) miał dwa zeszyty. Od 2016 roku, pismo będzie rocznikiem, a poszczególne prace będą odrębnymi plikami. Wydawnictwo przestanie pojawiać się w formie tradycyjnej, pozostanie tylko w wersji elektronicznej z numerem e-ISSN i będzie dostępne na stronie http://www.wazki.pl. W ten sposób, staramy się zapewnić ciągłość „Odonatrix” uniezależniając pojawianie się kolejnych tomów od liczby napływających tekstów. Prace publikowane w „Odonatrix” są często cytowane w piśmiennictwie polskim, trafiają również do odbiorców zagranicznych.

„Odonatrix” jest czasopismem recenzowanym i uwzględnianym przez serwisy; AGRO i Index Copernicus.

Niniejszy katalog ma na celu ułatwienie dotarcia do konkretnych treści opublikowanych w „Odonatrix”. Można wyszukiwać kolejne tomy i artykuły lub skorzystać z katalogu tematycznego, który pozwala na uzyskanie wykazu prac zawierających informacje o gatunkach.


Zapraszamy do publikowania na łamach „Odonatrix”.
Życzymy miłej i użytecznej lektury!


Redakcja

”Odonatrix” is a journal devoted to different aspects of dragonflies and damselflies (Odonata) of Poland. The idea of the journal was initiated by Paweł Buczyński. First issue was released in 2005. The intent of the editorial board was to facilitate the publication of faunistic data and to establish a group of amateur researchers studying odonates. The publication of further 11 volumes reached that goal. The group of contributors increased significantly increased. For several years there has been an active Odonatological Section of Polish Entomological Society. Both, symposia and field meetings are held annually — already 13 subsequent meeting were organized in various localities in Poland.

Articles and notes published in ”Odonatrix” strongly contributed to ”A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland” published in 2009. They will be also used in the already announced monograph of Polish dragonfly fauna. The purpose of the new editorial board is to maintain the current scope of the journal as well as to encourage the potential contributors, both amateurs and experienced researches to publish their results on dragonflies. Since 2016 we have enabled publication of not only the original articles and short notes but also of odonatological compilations.

The name of the bulletin, which is a feminine Latin neologism, corresponds to combination of the Latin name of dragonflies (Odonata) and of matrix (matrix) – an important concept in mathematics. Till 2015 the journal was published twice a year and each volume consisted of two issues. Since 2016, the journal has been published annually and each contribution has been a separate file. The journal entirely switched from the traditional way of publishing and presence in online form only, with assigned e-ISSN number and is available through a webpage http://www.wazki.pl. In that way, we want to provide continuity of the ”Odonatrix” and make the publication of new issues independent of the number of submitted articles. The contributions published in ”Odonatrix” are often cited in Polish articles, they reach foreign authors as well.

”Odonatrix” is peer-reviewed journal included in AGRO and Index Copernicus International databases.

This catalogue is supposed to facilitate the readers to reach the particular contents published in ”Odonatrix”. One can search for volumes, articles and authors or use the subjects´ catalogue, which allows to reach the list of contributions including the information about particular species.


We strongly encourage you to publish in “Odonatrix”.
We wish you pleasant and useful exploration of the content!


The Editorial Board